Obchodní podmínky


I. Úvodní ustanovení
1. Tyto Obchodní podmínky (dále také jako „OP“) platí v pro nákup v internetovém obchodě www.mimipleny.cz a blíže vymezujjí vztahy a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástní kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím
3. Podmínky a vztahy neuvedené v těchto obchodních podmínkách se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

II. Vymezení pojmů
1. Prodávající - Zbyněk Fráňa, IČ: 70618127, se sídlem 29. dubna, 700 30 Ostrava - Výškovice, zapsaná v ZÚJ: 546135 - Ostrava-Jih je fyzická osoba podnikatek, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícím zboží nebo poskytuje služby.
2. Kupující - subjekt, zákazník používající internetový obchod na internetových stránkách. Za kupujícího je v těchto obchodních podmínkách považována fyzická či právnická osoba bez ohledu na to, jde-li o spotřebitele, či nikoli.
3. Podnikatel - kupující, který nakupuje zboží či užívá služby za účelem svého podnikání, vlastní obchodní, výrobní nebo obdobné činnosti, případně osoba, jenž jedná jménem nebo na účet podnikatele.
4. Spotřebitel - dle těchto obchodních podmínek určená osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Spotřebitel se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, v jakém se ho týkají, občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.
5. Internetové stránky - internetové stránky na adrese www.mimipleny.cz.
6. Zákaznické centrum - zákaznická část provozovaná na internetových stránkách Prodávajícího.
7. Kontakty prodávajícího - Zbyněk Fráňa, IČ: 70618127, 29. dubna, 700 30 Ostrava - Výškovice, email: info@mimipleny.cz, telefon: 603 285 682.

III. Informace o nabídce a cenách
1. Informace o nabídce Prodávajícího jsou dostupné na internetových stránkách Prodávajícího.
2. Ceny zboží a služeb Prodávajícího jsou upraveny aktuálním ceníkem uvedeným na internetových stránkách Prodávajícího. Platnost cen je do jejich odvolání nebo změny v ceníku.

IV. Objednávky a kupní smlouva
1. Objednávku může Kupující učinit prostřednictvím internetových stránek, a to na základě vyplnění objednávkového formuláře, v němž musí být pravdivě vyplněny požadované údaje.
2. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazné akceptace Prodávajícího s návrhem kupní smlouvy prostředkem elektronických komunikací jímž je emailová zpráva zaslaná na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
3. Potvrzení přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím nepředstavuje akceptaci objednávky a uzavření kupní smlouvy.
4. Učiněním a odesláním objednávky Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem, odkazovanými dokumenty a plně se s nimi seznámil. Dále na ně byl dostatečným způsobem upozorněn před samotným uskutečněním objednávky, včetně možností seznámení se.
5. Kupujícímu nevznikají další dodatečné náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy.
6. Kupující může před podáním objednávky zkontrolovat a měnit v ní obsazežené údaje.
7. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu v těchto případech: a) Zboží není na skladě; b) Falešná objednávka, kterou není možno doručit pro neexistenci příjemce; uvedení neexistujících kontaktních údajů; adresát o ní neví nebo s ní nesouhlasí při ověření; c) Zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se zásadním způsobem změnila cena dodavatele zboží.
8. Uvede-li Kupující při vyplňování údajů v objednávkovém formuláři za účelem uzavření kupní smlouvy své obchodní jméno a identifikační číslo, má se za to, že je smlouva uzavírána s podnikatelem (nikoliv tedy spotřebitelem) v rámci jeho podnikatelské činnosti, a dle znění těchto obchodních podmínek bude považován za Podnikatele.
9. Okamžikem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzení objednávky Prodávajícím, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
10. Změna objednávky je závazná pro obě smluvní strany okamžikem potvrzení změny objednávky Prodávajícím. V případě nepotvrzení žádosti o změnu je platná a závazná původní kupní smlouva.
11. Podstatné náležitosti objednávky zahrnují: identifikaci předmětu objednávky - obchodní název nebo jednoznačný popis zboží, identifikaci objednatele – firma/jméno, IČ, sídlo/adresa, kontaktní osoba, telefon, způsob dodání, způsob platby.
12. Prodávající může odstoupit od uzavření kupní smlouvy: a) objednané plnění se stane nemožným, protože se již nevyrábí, či nedodává, nebo je dlouhodobě nedostupné bez zavinění Prodávajícího; b) dojde-li ke výrazné změně kupní ceny, za kterou Prodávající od svých dodavatelů zboží získává a v době objednávky Prodávajícímu nebyla známa. Prodávající je v těchto případech povinen informovat Kupujícího a pokusit se o dohodu.
13. Kupní smlouva je pro smluvní strany závazná a její obsah je archivován Prodávajícím.
14. Obsah smlouvy, objednávku a komunikaci je možné uskutečnit pouze v českém jazyce.

V. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
1. Je-li Kupující Spotřebitelem, má v souladu s občanským zákoníkem právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku, a to do 14 dnů od převzetí zboží.
2. Právo na odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel uplatnit za splnění těchto podmínek:
2.1. Spotřebitel doručí zakoupený produkt nebo zboží poštou na vlastní náklady na adresu sídla Prodávajícího včetně písemného odstoupení od kupní smlouvy a uvedení čísla svého účtu, na který mu mají být vráceny peníze, s uvedením jména, příjmení, adresy a podpisu Spotřebitele,
2.2. k zásilce připojí originál dokladu o zakoupení nebo jiné dokumenty, které mohou prokázat zakoupení prostřednictvím e-shopu na Internetových stránkách, včetně potvrzení o objednání a převzetí zboží,
2.3. v případě odstoupení od koupě zboží: není vyloučeno vrácení zboží v poškozeném obalu odpovídající běžnému rozbalení v důsledku rozbalení zboží, Spotřebitel má možnost zboží vyzkoušet, zboží však musí být nepoškozené, kompletní, nesmí jevit známky používání.
3. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě dodávky zboží, které bylo upraveno dle jeho požadavků, také zboží jenž podléhá rychlé zkáze, také zboží jenž bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, také zboží jenž bylo spotřebitelem rozbaleno z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů, slouží k hygienickým účelům, jej nelze vrátit.
4. Spotřebitel bere na vědomí, že uvedené právo na odstoupení od kupní smlouvy nelze zneužívat v rozporu se zamýšleným zákonným účelem. Spotřebitel musí při odstoupení od smlouvy Prodávajícímu vydat vše co na základě kupní smlouvy získal, popřípadě mu poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho co mu nemůže zpět vydat ať už z důvodu poškození nebo zničení zboží.
5. V případě platného odstoupení od kupní smlouvy při vrácení poškozeného zboží může Prodávající vůči Spotřebiteli uplatnit kompenzaci v rozsahu poškození zboží. Z toho důvodu je doporučeno vrácené zboží pojistit pro případ jeho poškození při přepravě. Prodávající není zároveń povinen vráti penežní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu tento zboží předá nebo prokazetelně prokáže, že dané zboží Prodávajícímu odeslal.
6. Do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy musí Spotřebitel dané zboží vrátit Prodávajícímu.

VI. Dodací podmínky
1. Zboží je Prodávajícím zasíláno přepravními službami a Kupující si je volí při Objednávce.
2. Dodací lhůta je specifikována při potvrzení objednávky. Obvyklá dodací lhůta je 5 pracovní dnů po potvrzení přijetí platby nebo potvrzení o expedici objednávky. Doba dopravy je také závislá na zvoleném typu dopravy a údaj o termínu sdělený Prodávajícím je orientační.
3. Smluvní strany souhlasí se zasíláním zboží pouze na území České republiky.

VII. Platební podmínky
1. Kupní cenu je možné hradit více způsoby a to nabízenými při uskutečnění samotné objednávky. K jednotlivým způsobům ůhradu je během objednávkového procesu uveden poplatek.

VIII. Reklamační řád, záruka
1. Reklamační řád se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v zákonné době uplatňována práva Kupujícího (dále také "Reklamace").
2. Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady při opotřebení zboží, nebo jeho částí, způsobené jejich obvyklým používáním, nebo mechanickým poškozením, nebo nesprávným užíváním, nebo nesprávnou údržbou, vyplývá-li to z povahy věci, nebo je způsobena kupujícím.
3. Prodávající neodpovídá za vady, v případě, že se jedná o použité zboží a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, jenž mělo zboží při převžetí Kupujícím.
4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, jenž se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. U použitého zboží je tato doba 12 měsíců od převzetí.
5. Kupující je povinen při převzetí zboží řádně zkontrolovat a prohlédnout. U hygienického zboží také provést kontrolu balení a v případě, že zjistí poškození balení, musí odmítnout jeho převzetí. U zboží je kupující povinen provést také kontrolu obsahu balení a odmítnout jeho převzetí v případě zjištění neúplnosti. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče. Pozdější reklamace z těchto uvedených důvodů nebude uznána.
6. Při volbě způsobu dodání poštou nebo prostřednictvím smluvního přepravce je Kupující povinen ověřit stav zásilky při jejím převzetí od přepravce. V případě ztráty nebo poškození zásilky při přepravě je kupující povinen sepsat se zástupcem přepravce zápis o poškození nebo ztrátě zboží, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u přepravce. Zástupce přepravce tento zápis potvrdí. O vzniklých skutečnostech Kupující neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů, písemně vyrozumí Prodávající a jako přílohu zašle zápis sepsaný s přepravcem. V případě, že kupující výše uvedený zápis nevyhotoví, má se za to, že se vzdává náhrady za poškozené nebo chybějící kusy zásilky.
7. Na pozdější reklamace způsobené během přepravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do 7 dnů od převzetí zboží.
8. Reklamaci je možné uplatnit písemně nebo emailem na adresu sídla nebo provozovny společnosti Prodávajícího. Do 5 pracovních dnů budou Kupujícímu zaslány informace o dalším postupu.
9. Reklamace musí obsahovat:
9.1. identifikaci Kupujícího včetně uvedení kontaktní osoby a kontaktních údajů,
9.2. přesné označení reklamovaného zboží,
9.3. popis reklamované vady,
9.4. kopii dokladu o zakoupení zboží,
10. Kupující provádí zaslání předmětu reklamace na vlastní náklady a odpovědnost a to kompletní včetně dodaných doplňků a příslušenství a to nejlépe v původním obalu. Prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
11. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci zboží, které není vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím a není vybaveno průvodní dokumentací.
12. Řádně uplatněná reklamace bude vyřízena v souladu s těmito obchodnímu podmínkami s odbornou péčí a v co nejkratší možné době.
13. Při převzetí zboží k reklamaci vystaví Prodávající kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo na reklamaci uplatnil. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí Prodávající kupujícího e-mailem nebo písemně. Po vyřízení reklamace předá Prodávající zboží zpět kupujícímu včetně písemného potvrzení s uvedením způsobu vyřízení reklamace a případného provedení opravy a doby jejího trvání.
14. V případě oprávněné reklamace má Spotřebitel nárok na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení, kdy náklady na poštovné prokazuje dokladem o úhradě přepravy.
15. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok ná náhradu svých nákladů, jenž vynaložil na vyřízení reklamace.

IX. Ochrana osobních údajů
1. Podmínky a vztahy ochrany osobních údajů se řídí právním řádem České republiky především příslušnými ustanoveními právních předpisů: zákon na ochranu osobních údajů, občanský zákoník, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

X. Závěrečná ustanovení
1. Případné spory vzniklé ze smluvního vztahu upraveného Obchodními podmínkami, budou řešeny věcně a místně příslušným soudem vyhradně dle práva České republiky.
2. Spořebitel má možnost využít mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekcí pomocí institutu ADR jenž je dostupný na adrese adr.coi.cz
3. Prodávající je oprávněn převést práva a povinnosti ze Smlouvy na svého právního nástupce nebo postoupit pohledávky plynoucí z obchodních vztahů na třetí osobu.
4. Kupující bere na vědomí, že projevuje výslovný souhlas s dodržováním těchto Obchodních podmínek, se kterými se řádně seznámil na Internetových stránkách, porozuměl jim a zavazuje se je dodržovat.
5. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně tyto obchodní podmínky a je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi obchodních podmínek na svých internetových stránkách.
6. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.1.2017

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.